Vilkår

Generelle ord / uttrykk Definisjon
“Avtalen” Henviser til ”Avtale mellom Kunde og Leverandør for eDialog24” som er inngått mellom Leverandøren og Kunden.
“Leverandør” eDialog24 AS
”Kunde” Selskapet som forpliktes gjennom signatur på Avtalen ved signatur
“Partene” Kunden og Leverandøren i fellesskap
”eDialog24 AS” Tjeneste for personlig dialog mellom Kunden og Kundens kunder/samarbeidspartnere direkte på PC-skjermen.
”Superbruker” Leverandøren vil ha direkte supportansvar ovenfor en eller flere utvalgte Superbrukere hos Kunden, som igjen vil sikre support overfor øvrige interne brukere av eDialog24 AS.
“Leveranse” Innebærer all programvare og dokumentasjon som skal overleveres til Kunden i henhold til Avtalen / dette vedlegget.

De ord og uttrykk som ovenfor er definert, skal ha samme betydning som definert, uavhengig av om de er brukt i andre grammatikalske bøyningsformer.

Generelt

All programvare kan installeres på så mange arbeidsstasjoner Kunden måtte ha behov for.
Tilgang er kun begrenset gjennom antall lisenser/samtidige kanaler som Kunden har bestilt.
Alle fremtidige versjoner/oppgraderinger av eDialog24 er inkludert så lenge avtalen løper innenfor de abonnement som Kunden har anskaffet.  Kunden godtar lisensbetingelsene som foreligger, digitalt eller som papirdokument, for hver installasjon eller oppgradering Kunden gjennomfører eller gir samtykke til. Dette gjelder også for halv- og helautomatiske oppgraderingsprosesser.
Avtalen forutsetter diskret profilering av Leverandør-logo i kundeskranker og kundeklient.  Logo gjøres tilgjengelig for Kunden fra Leverandøren.

Leveransen

Nødvendig programvare gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Leverandørens Internett-sider, herunder eDialog24 Operator, eDialog24 Administrator.

Installasjon

Installasjon av brukere utføres selv av Kunden.
Bistand i forbindelse med installasjon skjer via brukerstøtte/support (se “Support” på www.edialog24.no).

Service- og support

Service omfatter:
Valgt pakkeløsning og opsjoner for eDialog24 er gjenstand for fortløpende forbedringer og oppgraderinger.  Leverandøren forbeholder seg retten til å fastsette hvilke nye funksjonaliteter som fortløpende skal gjøres tilgjengelig gjennom de abonnement/opsjoner som Kunden har anskaffet. Eventuelt reduksjon av tjenesteomfang er regulert i et eget punkt i dette vedlegget.

Support omfatter:
Telefonsupport via 815-nummer (se”Support” på www.edialog24.no), mandag-fredag kl. 0900-1600.
Support via epost/supportskjema (se “Support” på www.edialog24.no) med svar innen et døgn, mandag-fredag kl. 0900-1600.

Support omfatter ikke:
Support omfatter ikke problemer som oppstår som følge av forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll/ansvarsområde. Spesielt nevnes infisering av virus som ikke skyldes leveranser fra Leverandøren, maskinvarefeil, direkte feil fra Kundes side (f.eks formatering av Harddisk, sletting eller flytting av eDialog24, sperring eller feil konfigurering i egen brannmur, linjeproblematikk mot Kundens egen ISP o.l.).  Bistand fra Leverandøren på oppgaver utenfor ansvarsområdet vil faktureres i hht. Leverandørens til enhver tids gjeldende timepris.  Slike spesielle forhold skal avklares mellom Leverandøren og Kunde fra gang til gang.

Tilpasninger og utvidet bistand

Alle typer tilpasninger eller utvidet bistand skal avtales mellom Partene etter behov, og påløpte timer skal kostes av Kunden i henhold til Leverandørens til en hver tids gjeldende timesatser (pr.01/01-2014 er satsen kr.1 325,-/time).

Noen eksempler på tilpasninger som Leverandøren kan utføre på oppdrag fra Kunden er tilpasning av kontaktpunktgrafikk, endre funksjonalitet for kontaktpunkter mm.

Spesialtilpasninger av programkode (gjelder ikke design) for eDialog24 vil være gjenstand for særskilte vedlikeholdskostnader og krever oppgradering til fullverdig eDialog24. Vilkår for spesialtilpasninger av programkode for eDialog24 skal alltid være særskilt avtalt i egne avtaler mellom Partene.

Regulativ for endringer av tjenesteomfang

Leverandøren kan fritt gjøre endringer i Basisleveransen eller opsjoner som ikke medfører et redusert tjenestetilbud for Kunden uten forvarsel (forbedring av skjermbilder, rapporter, kommunikasjonsløsninger, løsninger for service- og support, drift, utvidelser av tjenestetilbud osv).
Leverandøren kan redusere innholdet i Basisleveransen med 3 måneders skriftlig varsel (driftsmelding via eDialog24, epost eller brev).  Ved reduksjon skal Leverandøren dog kunne godtgjøre at dette skjer av saklig grunn.

Dersom forhold utenfor Leverandørens kontroll medfører at innholdet i Basisleveransen reduseres med kortere varsel, står Kunden fritt til å si opp Avtalen med 1 kalendermåneds skriftlig varsel.  Kunden må dog ta stilling til slik oppsigelse innen 10 dager etter at forholdet ble kjent for Kunden.

Betaling

Betaling skjer forskuddsvis pr kvartal. Innbetaling gjøres via tilsendt faktura eller ved månedlig trekk mot kredittkort (velges ved bestilling). Ved fakturering betales det henholdsvis for 3, 6 eller 12 måneder om gangen. Eventuelle konsulenttimer fra Leverandøren forfaller til betaling pr. 14 dager.

Tjeneste-/abonnement-/trafikk-kostnader løper fra 30 dager etter mottatt bestilling og vil ved fakturering forfalle til betaling etter 14 dager.

Ved all fakturering tilkommer et fakturagebyr, p.t. utgjør dette kr. 50,-. Ved for sen betaling påløper purregebyr jf. inkassoloven § 19.  Ved betaling etter forfallsdato, beregnes forsinkelsesrenter med den sats som er fastsatt i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Varighet

Begge parter kan si opp denne avtalen med 1 måneds skriftlig varsel. Dersom Leverandøren blir nødt til å redusere innholdet i tjenesten med varsel kortere enn oppsigelsestiden, kan Kunden si opp tjenesten med en ukes skriftlig varsel med mindre endringen er akseptert av Kunden. Når Avtalen er sagt opp skriftlig av en av Partene, er avtalen gyldig ut oppsigelsestiden.

Ved oppsigelse av abonnement som er fakturert og forhåndsbetalt med 3, 6 eller 12 måneder, refunderes gjenstående beløp fratrukket oppsigelsestid og et administrasjonsgebyr som p.t. utgjør kr.100,-
Leveranser som allerede er utført og betalt er ikke gjenstand for refusjon ved oppsigelse av Avtalen.

Løpende kostnader (abonnement og trafikk/drift) kan endres årlig i henhold til endringer i konsumprisindeksen.  Øvrige prisendringer kan gjennomføres med 6 måneders skriftlig varsel, dog tidligst 3 måneder etter inngåelse av Avtalen.

Rettigheter og garanti

Opphavsrett

Rettighetene til kopiering og salg av eDialog24, tilhører i sin helhet Leverandøren. Kunden har kun rettighet til å benytte programmet til egen forretningsdrift. Kunden må anskaffe nødvendige tjenester/abonnementer for å ta i bruk eDialog24 og ønskede opsjoner. Programmet kan ikke fremleies til andre bedrifter eller enkeltpersoner/grupperinger.

Garanti

I utgangspunktet kan eDialog24 kun lastes ned fra Internett eller sendes til Kunden pr. epost. Ved bruk av fysisk overføringsmedie garanterer Leverandøren at dette er fri for feil. Leverandørens totale ansvar begrenser seg til å bytte overføringsmediet dersom dette er defekt. Leverandørens ansvar gjelder dog ikke dersom feilen skriver seg fra feilaktig bruk, feilaktig oppbevaring eller annen ytre påvirkning som skyldes brukeren. Leverandøren gir garanti mot produksjonsfeil i Programvaren som legger grunnlaget for tjenesten eDialog24 under Avtalens løpetid.

Ansvar

Den ovenfor nevnte garanti utgjør den totale garanti Leverandøren påtar seg for Programmet og tjenester levert i f.m. Avtalen. Leverandøren garanterer ikke for tjenestens/produktets (inkl. opsjoner) nytte- eller salgsverdi for noe spesielt bruksområde. Leverandøren er ikke ansvarlige for tap av fortjeneste, avbrudd av forretning eller andre følgeskader som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten, verken direkte eller indirekte.

Lagringssikkerhet / innbruddssikkerhet

Dialog som føres (samtaler) i eDialog24 lagres på server på Kundens profil. 

  • Leverandøren garanterer at dataene ikke misbrukes av Leverandøren og/eller Leverandørens ansatte på noen måte.
    Internt hos Leverandøren vil databaseadministrator kunne ha teknisk tilgang til lagrede samtaler i fbm. vedlikehold og lignende. Alle ansatte hos Leverandøren har ansettelsesavtaler med full taushetsplikt, og lokalene er sikret med aksesskodekort og alarm på to nivåer (hovedinngang og egen inngang).
  • Kunden plikter å sikre at tjenesten benyttes i samsvar med gjeldende lover og regler / Datatilsynet.

Ekstern tilgang til lagrede samtaler forutsetter:

  • For operatører: Riktig brukernavn og passord via eDialog24 Operator
  • For nettbrukere: Riktig unik link for kopi av kundedialog via mail (linken består bl.a. av 20 tilfeldig valgte tegn/bokstaver, og er tilnærmet umulig å generere/gjenskape for 3.part).

Brudd på avtalen

Bruk og distribusjon av ulisensierte kopier/brukere av eDialog24, utgjør brudd på lov om opphavsrett til åndsverk. Slik ulovlig bruk vil derfor kunne medføre rettslig forføyning og erstatningsansvar.

Lov og tvister

Tvist mellom Partene om tolkningen av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppsto, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Trondheim etter norske prosessregler.

Force Majeure

Partene skal ikke anses for å ha misligholdt sine forpliktelser i denne Avtalen i den utstrekning det kan godtgjøres at man er blitt forhindret p.g.a. Force Majeure og/eller forhold som ikke kan påvirkes av Partene.

Konfidensialitet

Informasjon som fremkommer om Partene og Partenes virksomhet i fbm. samarbeid gjennom denne Avtalen (forpliktelser og økonomiske aspekter) er å betrakte som konfidensiell informasjon, og skal ikke spres til andre uten særskilt samtykke.

Maskinvare og operativsystem

eDialog24 Operator

eDialog24 Operator er en Windows-applikasjon som fysisk installeres på den enkelte brukers PC.

Minstekrav og anbefaling:
Prosessor: Pentium II-klasse eller bedre.
Minne: 32 MB (Avhengig av OS). 64MB eller bedre.
Skjermoppløsning: 1024 x 768 eller bedre.
Båndbredde: 64kbps eller bedre.
Operativsystem: Windows 95/98/NT/XP/Vista/7
Nettleser:  MS Internet Explorer 5.5 eller nyere

eDialog24 Customer

eDialog24 Customer er en tynn klient (HTML+standard javascript) som ikke krever noen form for egen installasjon hos nettbrukere før anvendelse.  Klienten lastes i sanntid når nettbrukere tar kontakt.

Minstekrav og anbefaling:
Prosessor: Pentium-klasse
Minne: 16 MB (Avhengig av OS). 32MB eller bedre.
Skjermoppløsning: 800 x 600
Båndbredde: 28.8kbps eller bedre

Operativsystem og nettlesere som er verifisert for eDialog24 Customer:

Windows (98*-7) Mac OS Linux
Internet Explorer 5.0 eller nyere 5.0 eller nyere Finnes ikke
Firefox 1.0 eller nyere 1.0 eller nyere 1.0 eller nyere
Netscape 7.0 eller nyere 7.0 eller nyere 7.0 eller nyere
Opera 7.0 eller nyere 7.0 eller nyere 7.0 eller nyere
Mozilla 1.4 eller nyere 1.4 eller nyere 1.4 eller nyere
Google Chrome 1.0 eller nyere 1.0 eller nyere 1.0 eller nyere

* eDialog24 er også testet på Win95 med IE5.0, hvor systemet i hovedtrekk fungerer, dog med mindre begrensninger i brukergrensesnittet. Win95 vil generelt kunne ha problemer med å kjøre nye nettlesere, og det anbefales derfor Win98 eller nyere.  Det tas forbehold om kjente generelle feil fra nettleserprodusentens side i bestemte historiske versjoner i nettleserne. Slike feil påvirker normalt all nettbruk og rettes raskt opp av nettleserprodusenten med nye releaser/builds.